Styrk arbejdet i bestyrelsen

22. Sep. 2014 | Debat

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse, byggesager, OK13, ansættelse af rektor, campus.

Det var blot nogle af de emner, der var oppe på de to fyraftensmøder i henholdsvis Århus og København. De to møder var arrangeret af Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasiernes Bestyrelsesforening, og i alt deltog 60-70 bestyrelsesformænd og rektorer.

Efter velkomst ved formandsskabet af de to foreninger, fortalte vicedirektør i Rektorforeningen Kirsten Overgaard Bach om rammerne for bestyrelsesarbejdet.

Se slides her >>

Hanne Harmsen, der er strategidirektør i Deloitte og medlem af Akkrediteringsrådet kom i sit oplæg “Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet” bl.a. ind på betydningen af sammensætningen af bestyrelserne, og hvor vigtigt det er, at de rigtige kompetencer – menneskeligt som fagligt – er til stede i en bestyrelse.

Hun pointerede videre, at det bør være klart for alle medlemmerne i en bestyrelse, hvad deres opgave er, og at de i bestyrelsesarbejdet er uafhængige af andre interesser. Desuden lagde hun vægt på, at der er en gensidig forventningsafstemning mellem bestyrelsesformand og rektor, og at årshjul, dagsordner og mødeledelse skal sikre, at man på et år når rundt om alle væsentlige punkter.

Se Hanne Harmsens slides, bl.a. 13 spørgsmål for godt bestyrelsesarbejde her >>


Struer Statsgymnasium

På begge møder, var der oplæg og debat om bestyrelsens opgaver og samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse ved rektor og bestyrelsesformand fra to gymnasier.

I Århus var det bestyrelsesformand Jan Bendix og rektor Jens Elsig fra Struer Statsgymnasium samt bestyrelsesformand Bodil Due og rektor Gitte Horsbøl fra Risskov Gymnasium, der fortalte om arbejdsgangene på deres respektive gymnasier.

For Jan Bendix gælder godt bestyrelsesarbejde om at “tjene organisationens mål – uanset hvilken organisation, der er tale om – og etablere og udvikle handlemuligheder for rektor”.

Bestyrelse og ledelse for Struer Statsgymnasium har jævnligt møder med borgmesteren og kommunalbestyrelsen, og kontakten har bl.a. betydet, at skolen har fået lov at etablere 10. klasse.

En gang om måneden sender rektor et månedsbrev til alle bestyrelsesmedlemmerne, hvor han orienterer om, hvad der sker på skolen inden for økonomi, strategi og personale. På den måde er bestyrelsen opdateret. Desuden inviteres bestyrelsen til besøg på skolen en gang om året, hvor de kan følge noget af undervisningen og spiser frokost med lærerne.

Se slides fra Struer Statsgymnasium

Risskov Gymnasium

Den vigtigste opgave for en bestyrelsesformand er ansættelse af rektor. Bodil Due har ansat Gitte Horsbøl som rektor på Risskov Gymnasium.

“Det er den vigtigste og mest krævende opgave man kan komme ud for”, sagde Bodil Due, der lagde vægt på, at på, at åbenhed og inddragelse af alle medarbejdere i forhold til stillingsbeskrivelse m.v. er altafgørende i starten af processen, mens man som bestyrelsesformand i ansættelsesprocessen holder kortene tæt til kroppen, så ansøgerne er sikret fuld diskretion.

Gitte Horsbøl lagde ikke skjul på, at gymnasierne i Århus står i en “udpræget konkurrencesituation” med stærke naboskoler. “Men det ser jeg som en gave. Det kan godt være, vi skal profilere os på noget specielt, men samtidig skal vi have et bredt udbud af studieretninger, eftersom vi optager geografisk”, sagde Gitte Horsbøl, der gerne ser indførelsen af obligatorisk matematik B.

Se slides fra Risskov Gymnasium her >>

Gefion Gymnasium

På mødet i København kom oplæggene fra henholdsvis bestyrelsesformand Hans Peter Jensen og rektor Birgitte Vedersø fra Gefion Gymnasium samt bestyrelsesformand Jan Magnussen og rektor Anders Kloppenborg fra Birkerød Gymnasium og HF.

Hans Peter Jensen og Birgitte Vedersø fortalte om udfordringerne i forbindelse med fusionen af skoleenheder, in casu mellem Østre Borgerdyd og Metropolitanskolen, som begge var små og udgiftstunge gymnasier. En hovedhjørnesten i forbindelse med etableringen af det nye gymnasium, Gefion var, at der skulle ansættes en udefrakommende rektor, som ikke “var fedtet ind” i forholdene på de to sammenlagte skoler. Det lykkedes, og er gået fra at være et “fornuftsægteskab til et vellykket samliv med sorte tal på bundlinjen”.

Her fire år efter fusionen er der ikke længere nogen på lærerværelset, der taler om “os og dem”, det er fuldt integreret med ca. en tredjedel fra Metropolitanskolen, en tredjedel fra Østre Borgerdyd og en tredjedel nyansatte lærere, og værdisættet på Gefion hedder Videnskab, Partnerskab og Fællesskab.

Se slides fra Gefion her >>

Birkerød Gymnasium og HF

Jan Magnussen og Anders Kloppenborg fra Birkerød Gymnasium og HF talte om betydningen af bestyrelsesformandens rolle som sparringspartner for rektor – ikke mindst når tingene spidser til, f.eks. omkring OK13. Her er rektors allierede bestyrelsesformanden, ikke den øvrige ledelse på skolen.

Derudover er det bestyrelsesformandens opgave at sørge for, at bestyrelsen er velfungerende. Succeskriteriet er, at “folk er glade og kommer til alle møderne”, og at bestyrelsesmedlemmerne forstår, at deres loyalitet gælder skolen; at man er loyal over for bestyrelsens beslutninger og ikke bagefter går ud og refererer, hvad der er sagt på bestyrelsesmøderne, sagde Jan Magnussen.

Udover de fem årlige bestyrelsesmøder er der på Birkerød Gymnasium og HF et årligt strategiseminar, hvor bestyrelsen og hele ledelsesgruppen deltager.

 Se slides fra Birkerød Gymnasium og HF her >>

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.