Sammensætning af bestyrelserne i fremtidige fusionerede institutioner

7. Apr. 2022 | Debat, GBF mener, Lovgivning

En ny fælles institutionslov er til debat.

Hensigten er at rumme, og integrerer, de hidtidige institutionslove, som er forskellige for hhv. erhvervsskoler og det almene gymnasium. 

 For GBF synes det mest logisk at forestille sig én ny institutionslov, som skal rumme indholdet fra de hidtidige institutionslove frem for en “harmonisering” af de eksisterende love. som det blev formuleret i den tidligere regerings ungeudspil fra 2018.

Det ville også følge linjen i Uddannelsesloven for ungdomsuddannelserne (1. januar 2017) hvori man samlede  bestemmelserne om de 4 gymnasiale uddannelser i én lov med dels de fælles generelle bestemmelser, dels nogle afsnit og §’er med omtale af de specielle forhold for henholdsvis htx, hhx, stx, og hf.

GBF mener det er vigtigt, at en ny fælles institutionslov, dels fastlægger en række fælles generelle bestemmelser, dels separate bestemmelse om:

  • almengymnasiale institutioner, herunder uændrede bestemmelser om bestyrelsens sammensætning,
  • erhvervsskoler, herunder uændrede bestemmelser om bestyrelsens sammensætning 
  • og endelig separate bestemmelser gældende for nye, fusionerede institutioner, der rummer både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, herunder bestemmelser om bestyrelsens sammensætning i nye fusionerede institutioner, som er udformet på en anden måde end i de to andre institutionsformer.

Ved fusioner mellem en almen gymnasial uddannelsesinstitution og en erhvervsskole skal der derfor ikke gøres særlige overvejelser over, om den fortsættende institution skal være en almengymnasial institution eller en erhvervsskole. Den fortsættende institution er en helt ny institutionsform med egne bestemmelser om ex. bestyrelsens sammensætning.

På andre punkter er bestemmelserne identiske med de to andre institutionsformer.

Ikke fusionerede institutioner fortsætter under bestemmelserne i de nuværende institutionslove og allerede fusionerede institutioner fortsætter som udgangspunkt under den institutionslov, som de er godkendt under.

GBF´s forslag til bestyrelsessammensætning i de nye nye fusionerede institutioner, institutionslov indeholder følgende hovedbudskaber:

  • En størrelsesmæssig håndterbar bestyrelse (7-12 stemmeberettigede medlemmer)
  • Bestyrelsessammensætning skal afspejle skolens samlede uddannelsesudbud, faglige og almene uddannelsesprofil og kompleksitet.
  • Bestyrelsens samlede kompetencer bør tilpasses skolens nuværende og fremtidige virke. En måde at sikre, at alle relevante kompetencer til enhver tid er repræsenteret i bestyrelsen, er at udarbejde en kompetenceprofil, der kortlægger sammenhængen mellem eksisterende og ønskede fremtidige kompetencer i bestyrelsen
  • To medlemmer udpeges af de overenskomstbærende parter med en fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne
  • To medlemmer udpeges med kompetence med tilknytning til de almen gymnasiale uddannelser
  • Jo mere kompleks en institution bliver, jo mindre mulighed er der for, at alle uddannelser og/eller fagområder er repræsenteret i bestyrelsen. Der kan derfor etableres et antal uddannelsesudvalg/fagudvalg for relevante uddannelses- eller fagområder.

Læs Gymnasiernes Bestyrelsesforenings samlede oplæg her:   Sammensætning af bestyrelser i fremtidige fusionerende institutioner

Årsmøde 2023 i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Stina Vrang Elias, Adm. Direktør Tænketanken DEA & Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye var oplægsholdere på årsdagen, hvor emnerne “Unge erhvervskompetencegivende uddannelse” & “ungdommen & ubehaget” blev belyst og debatteret

Bestyrelsesbarometer 2021

Bestyrelsesbarometeret for 2021 er netop udkommet. Det er tredje gang, at Bestyrelsesbarometeret sætter fokus på institutionerne …

Debat: Omprioritering

Regeringen har bebudet, at de danske gymnasier skal spare to procent årligt de næste fire år,

Styrk arbejdet i bestyrelsen

Samarbejdet mellem bestyrelsesformand og rektor, mødeledelse, fusioner, resultatkontrakter, daglig og strategisk ledelse …

Gymnasiet i medvind eller modvind

Niels Egelund og Dion Rüsselbæk Hansen diskuterede på generalforsamlingen i Gymnasiernes Bestyrelsesforening gymnasiets rolle i det samlede ungdomsuddannelsessystem.

Cheflønstillæg

Kære bestyrelsesformand
Som bekendt har vi i GBF siden 2009 arbejdet på at den enkelte bestyrelsesformand skulle involveres i og have ansvar for eventuelle cheflønstillæg til rektor. Der var dengang forståelse i ministeriet for, at bestyrelsesformændene …

Store overgangsproblemer

Folkeskolen fokuserer på det almene gymnasium, og gymnasiet retter sig mod de lange videregående uddannelser.

Universiteters optagelseskrav er ude af trit

Gymnasiereformen passer godt til universiteterne, men optagelseskravene er blevet for specifikke og tvinger gymnasieeleverne til at vælge for tidligt, siger RUC-lektor Karen Sonne Jakobsen,

This site is registered on Toolset.com as a development site.