Formål & vedtægter

Formål

Gymnasiernes Bestyrelsesforening har som formål at varetage gymnasiernes og hf-kursernes interesser og at sikre dem økonomiske og politiske vilkår som muliggør, at de kan varetage deres forpligtelser og leve op til samfundets krav
( vedtægten § 2).

Det betyder at vi i GBF – ud over at skabe et erfaringsforum for gymnasiernes bestyrelsesformænd – også ser det som vores opgave at skabe rammer i forhold til omverdenen, som gør det muligt for rektorerne at drive gymnasierne på en fagligt forsvarlig og udviklende måde.

Foreningen er etableret på et møde på Christianshavns Gymnasium i december 2005, og vedtægterne er blevet tiltrådt den 16. januar 2006 på et møde på Nærum Amtsgymnasium.

Baggrunden for oprettelsen af GBF er gymnasiernes overgang til statsligt selveje, som blev indført i januar i 2007. Året 2006 blev af de såkaldte interimbestyrelser brugt til at forberede overgangen.

Se Vedtægter & Stiftelsesdokumentet nedenfor

Vedtægter for Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Første gang fremlagt på mødet den 16. januar 2006 på Nærum Amtsgymnasium som gældende frem til første Generalforsamling i startåret 2006, og derefter godkendt med ændringer på Generalforsamlingen den 15. november 2006 på Vester Borgerdyd Gymnasium. Seneste foretagne ændringer på den ekstraordinære Generalforsamling den 9. marts 2007 på Horsens Gymnasium og på Generalforsamlingerne den 24. marts 2009 på Gl. Hellerup Gymnasium og den 17. marts 2011 på Aarhus Katedralskole.

§   1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Som forkortelse anvendes bogstavkombinationen GBF.

Foreningens hjemsted er København.

 

§ 2. Formål.

Foreningens formål er

At varetage Gymnasiernes og HF-kursernes interesser og at arbejde for at uddannelserne sikres økonomiske og politiske vilkår der muliggør, at de kan varetage og leve op til de uddannelsespolitiske krav og forpligtelser.  

 

Foreningen kan i øvrigt arbejde med:

 

 • At danne netværk mellem GBF-bestyrelserne.
 • At indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med Undervisningsministeriet, relevante myndigheder, samt andre foreninger og aktører, der har relationer til gymnasieområdet.
 • At arbejde for en stadig opkvalificering af gymnasieskolernes bestyrelser.
 • At arbejde for en løbende forbedring/optimering af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet.
 • At være arrangør/medarrangør af kurser, konferencer og konsulentvirksomhed for medlemsskolernes bestyrelser med henblik på at professionalisere bestyrelsesarbejdet og højne informationsniveauet blandt medlemsskolerne.
 • At søge indflydelse og repræsentere medlemsskolerne over for Folketing, ministerier, styrelser, rådgivende organisationer med beslægtede interesseområder.
 • At repræsentere, rådgive og bistå medlemsskolernes bestyrelser omkring juridiske og organisatoriske forhold.
 • At bidrage med/til løbende relevante uddannelsespolitiske analyser.

 

§ 3. Medlemskab og kontingent.

Som medlemmer optages bestyrelser for gymnasieskoler og institutioner, der udbyder og gennemfører gymnasiale uddannelser.

Medlemsskabet giver ret til, at formanden, næstformanden eller anden repræsentant for den siddende bestyrelse repræsenterer denne på generalforsamlingen og deltager i foreningens arbejde.

Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.

For medlemskab betales et årligt kontingent, der fastsættes af Generalforsamlingen.

Udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel forud for en 1. januar.

 

§ 4. Generalforsamling.                                                                                                             .

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, dog i juni måned for de år, der følger efter kommunalvalget.

Indkaldelse til generalforsamlingen med henvisning til foreningens vedtægter sker via mail til medlemsskolernes formand med mindst 6 ugers varsel og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes via e-mail til foreningen, så forslaget er foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter bestyrelsens bestemmelse med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker med varsel på minimum 3 uger.

Herudover skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når anmodning herom skriftligt og med angivelse af emne, der ønskes behandlet, er fremsendt til foreningens bestyrelse på vegne af mindst 20 % af medlemskredsen. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske inden 3 uger efter foreningens modtagelse af anmodningen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen fremlægger beretning om foreningens virksomhed til godkendelse
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

§ 5. Bestyrelsen.

Stk. 1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig efter den årlige ordinære generalforsamling med formand og evt. kasserer.

Alene formænd for medlemsbestyrelserne er valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år.

I ulige år er 3 medlemmer på valg og 3 i lige år. Suppleanter vælges for ét år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

I de år hvor generalforsamlingen afholdes i juni måned, jf. § 4., fungerer bestyrelse og formand indtil generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan antage et sekretariat til at varetage foreningens løbende drift.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere en halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan tillægge formanden et vederlag under hensyntagen til omfanget af arbejdsopgaver og honorering i tilsvarende foreninger.

Formandens honorar skal fremgå af årsregnskabet og budget.

 

§ 6. Tegning og hæftelse.

Det er alene foreningens formue, der hæfter for indgåede økonomiske forpligtelser.

Foreningen tegnes af formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Regnskabet godkendes af bestyrelsen inden forelæggelse for revisor. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan i nærmere begrænset omfang delegere tegningsretten til et besluttet antaget sekretariat.

 

§ 7. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling.

Ændringer er vedtaget, hvis 2/3 af de fremmødte medlemsskoler stemmer herfor.

Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter afholdelse af den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§ 8. Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning træffes på samme måde som vedtægtsændring jfr. § 7.

Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om foreningens opløsning tilfalder formuen medlemsskolerne og generalforsamlingen nedsætter straks et udvalg, der skal afvikle løbende sager og sikre uddeling af foreningens formue til medlemsskolerne.

 

Ovenstående vedtægter således vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2015 og erstatter den oprindelige vedtægt med diverse ændringer, som fremgår af indledningen til denne vedtægt.

 

Dirigentens underskrift: __________ den    /      2019 

Stiftelsesdokument

På et møde den 12. december 2005 på Christianshavns Gymnasium har en gruppe formænd for de almene gymnasiers kommende interimbestyrelser stiftet foreningen ‘Gymnasiernes Bestyrelsesforening’.

Der var på mødet enighed om følgende:

– Foreningens formål er at varetage gymnasiernes og hf-kursernes interesser og at arbejde for at de sikres økonomiske og politiske vilkår som muliggør, at de kan varetage deres forpligtelser og leve op til samfundets krav. Foreningen skal som en del af sit formål danne netværk mellem gymnasiernes bestyrelser og indgå i et positivt samarbejde med Undervisningsministeriet og andre myndigheder samt med Gymnasieskolernes Rektorforening og andre foreninger og aktører der har relation til gymnasieområdet.

– Foreningen er aktiv og i funktion fra 1. januar 2006, som også er tidspunktet for starten af interimbestyrelserne. Foreningen fungerer foreløbig i samme periode som bestyrelserne, dvs i 2006, hvorefter der tages stilling til en mulig videreførelse.

– Foreningens navn, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, betragtes som foreløbigt, og kan om nødvendigt ændres, når kriterierne for medlemskab er afklarede.

– Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i København. Møder og arrangementer afholdes ikke kun på hjemstedet, men geografisk spredt.

Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe, som skal varetage opstarten af foreningen, herunder afklaring af finansiering, forslag til vedtægter, og fastlæggelse af kriterier for medlemskab. Arbejdsgruppen kan konstituere sig som bestyrelse, om fornødent efter at have suppleret sig med medlemmer som ikke har haft mulighed for at deltage i det stiftende møde.

Som medlemmer af arbejdsgruppen valgtes Benny Dylander, Christianshavns Gymnasium, Jan Bendix, Struer Gymnasium og HF, Svend Aage Olsen, Aabenraa Gymnasium og HF, og Karen Sonne Jakobsen, Solrød Gymnasium. Som formand valgtes Benny Dylander.

Deltagerne i stiftelsesmødet fremgår af oversigten nedenfor, som også indeholder navnene på de formænd som havde meldt forfald til mødet, men som ønsker at indgå som medstiftere.

København 12. december 2005

I det stiftende møde deltog:

 • Crilles Bacher, Vestre Borgerdyds Gymnasium
 • Jan Bendix, Struer Gymnasium og HF
 • Jørgen Merrild Bie, Horsens Statsgymnasium
 • Søren Busch, Nakskov Gymnasium
 • Hanne Baandrup, Skanderborg Gymnasium
 • Bolette Christensen, Greve Gymnasium
 • Bodil Due, Risskov Amtsgymnasium
 • Benny Dylander, Christianshavns Gymnasium
 • Ole Svend Egede Glahn, Kalundborg Gymnasium
 • Karen Sonne Jakobsen, Solrød Gymnasium
 • Keld Jepsen, Helsinge Gymnasium
 • Bent Kjærsgaard, HFC Efterslægten
 • Jørn Lund, Aurehøj Gymnasium
 • Peter Lykke-Olesen, Bjerringbro Gymnasium og Th. Langs HF-kursus
 • William Markussen, Haslev Gymnasium
 • Poul Erik Mouritzen, Svendborg Gymnasium
 • Kjeld Møllgård, Virum Gymnasium
 • Peter Norrild, Nørre Sundby Gymnasium og HF
 • Svend Aage Olsen, Aabenraa Gymnasium og HF
 • Johnny Ottesen, Høje Tåstrup Gymnasium
 • Johan Schrøder, Ordrup Gymnasium

Ud over de ovennævnte har følgende ønsket at være medstiftere:

 • Flemming G. Andersen, Odense Katedralskole
 • John Gothjelpsen, Frederikssund Gymnasium
 • Hans Peter Jensen, Østre Borgerdyd Gymnasium
 • Henrik Toft Jensen, Falkonergården Gymnasium
 • Inger Jensen, Himmelev Gymnasium
 • Lars Kirdan, Frederiksborg Gymnasium og HF
 • Tove Kruse, Roskilde Katedralskole
 • Henrik Pedersen, Sct. Knuds Gymnasium
 • Karsten Pedersen, Amtsgymnasiet i Paderup
 • Niels Christian Sidenius, Viby Amtsgymnasium og HF
 • Bjarne Graabech Sørensen, Nordfyns Gymnasium
 • Ingo Østerskov, Rysensteen Gymnasium
This site is registered on Toolset.com as a development site.